Stanovy


I. NÁZEV A SÍDLO


Název: International Lawn Tennis Club České republiky (dále jen "IC") je dobrovolným samostatným spolkem, sdružujícím fyzické osoby na území České republiky k plnění níže uvedených poslání.
Sídlo: Praha

II. ÚČEL SPOLKU


1. Propagovat pomocí společenských a sportovních akcí dobré vztahy mezi hráči, kteří se zúčastňovali či zúčastňují mezinárodních soutěží.
2. Rozvíjet, povzbuzovat a udržovat nejvyšší úroveň sportovního chování, jednání a porozumění mezi hráči všech národů.
3. Pomáhat při pobytu v ČR cizím státním příslušníkům, kteří jsou členy IC ve své mateřské zemi.
4. Svým členům poskytovat informace o možnostech navázání tenisových kontaktů v zahraničí.

III. ORGÁNY

1. Valná hromada
2. Prezident
3. Výbor

Oprávnění samostatně jednat jménem IC ve všech záležitostech mají prezident, viceprezidenti, sekretář a pokladník IC, kteří jsou statutárními orgány IC a zastupují IC navenek.

Všechny funkce v IC jsou čestné a tudíž neplacené.

1. Valná hromada


Řádná valná hromada

- koná se každým rokem v květnu, červnu či červenci a zúčastnit se jí mohou všichni členové IC . Řádnou valnou hromadu svolává výbor IC.

Program řádné valné hromady:

(a) Zprávy sekretáře IC a pokladníka IC za uplynulý rok
(b)
Volba členů výboru IC
(c)
Hlasování o vyloučení člena z IC
(d)
Projednávání předložených bodů
(e)
Schvalování rozpočtu na stávající rok
(f)
Projednávání případných změn či obměn stanov IC
(g)
Projednávání jiných potřebných záležitostí, výše nejmenovaných

Jednotlivé body k projednání mohou předložit členové IC sekretáři IC nejpozději do 1.1. před konáním řádné valné hromady.

Výbor IC oznámí 14 dní předem místo, datum a hodinu konání řádné valné hromady všem členům IC s adresou v ČR, spolu se seznamem projednávaných bodů, s kopiemi zpráv sekretáře a pokladníka ohledně činnosti IC za uplynulý rok (od 1.1 do 31.12.) a seznamem členů výboru, členů odstupujících a zároveň i nově navržených kandidátů do výboru IC. Pro kandidaturu nového člena výboru IC je zapotřebí doporučení alespoň 1 jiného řádného člena IC pro tuto navrhovanou osobu, a zároveň musí být tento návrh podán písemně sekretáři IC před 1.1. roku, kdy nastává nové volební období členů výboru, nebo kdy došlo k dosazení člena výboru z důvodu uvolnění místa v období mezi valnými hromadami, a k nové volbě tudíž dojde. V případě, že návrh není obdržen sekretářem IC v daném termínu, nebude jméno navrhované osoby na list kandidátů přijato a kandidátka tak bude obsahovat pouze návrh ze strany výboru IC.

Mimořádná valná hromada

- Výbor IC může kdykoliv svolat mimořádnou valnou hromadu IC, jestliže to vyžadují otázky týkající se existence IC, nebo na základě písemné petice podepsané minimálně 20% všech řádných členů IC, která musí obsahovat konkrétní důvod a předmět jednání. Výbor zašle všem členům, majícím adresu v ČR, 14 dní předem oznámení o mimořádné valné hromadě IC s důvodem jejího konání, místem a datem.

Hlasování a pravomoce valné hromady

 - volební a hlasovací právo mají pouze řádní členové IC a všichni členové výboru IC, ostatní členové mají pouze poradní hlas
 - je usnášení schopná, pokud je přítomno minimálně 20% všech řádných členů IC
 - pro změny stanov či zrušení IC je nutná dvoutřetinová většina hlasů přítomných a volících členů - pro volbu členů do výboru IC je zapotřebí prosté většiny všech hlasů přítomných a volících (hlasy, které se zdrží hlasování se nepočítají)
 - při všech ostatních, výše nejmenovaných otázkách rozhoduje valná hromada prostou většinou hlasů (hlasy, které se zdržely hlasování se nepočítají) - valná hromada má právo změnit rozhodnutí výboru IC

2. Prezident

- předsedá valné hromadě IC
 - předsedá výboru IC
 - svolává zasedání výboru IC dle svého uvážení, minimálně však jedenkrát do roka
 - prezidenta volí ze svého středu výbor IC
 - je zvolen na čtyřleté funkční období s možností opětovného zvolení
 - při nerozhodném poměru hlasů ve výboru má hlas rozhodující

3. Výbor

- řídí činnost IC
 - členem výboru se může stát jakýkoliv stávající člen IC, vyjma juniorských přidružených členů
 - maximální počet členů výboru je 9 (devět) osob - volí ze svého středu prezidenta, viceprezidenty, pokladníka, sekretáře a kapitána
 - členové výboru mají 4 leté funkční období s možností opětovného zvolení
 - svolává valnou hromadu - rozhoduje o přijetí všech nových členů IC
 - navrhuje valné hromadě IC kandidáty pro zvolení do řad členů výboru IC
 - navrhuje valné hromadě IC vyloučení členů.

 Pokud se ve výboru uvolní místo v období mezi valnými hromadami má výbor pravomoc kooptovat náhradní členy výboru z řad členů IC. Členové takto zvoleni však skončí ve své funkci na následující valné hromadě, mohou být ovšem opětovně zvoleni.

Výbor IC se schází nejméně jednou do roka, v termínu a na místě, které uzná za vhodné dle aktuálnosti situace.

Výbor IC je usnášení schopný, pokud jsou přítomni nejméně 4 jeho členové, vyjma volby prezidenta, u které je zapotřebí přítomnosti všech stávajících členů výboru.

Hlasování o přijetí nových členů IC je tajné. Při tajném hlasování každý přítomný člen výboru IC vhodí do volební urny buď černou, nebo bílou kuličku. Pokud se při sčítání kuliček objeví minimálně 2 (dvě) černé kuličky ve volební urně, žádost tímto nebyla schválena. V případě jedné či žádné černé kuličky v urně je žádost vyřízena kladně, s okamžitou platností. Sekretář IC poté písemně seznámí s výsledkem žadatele/ku a v případě přijetí žadatele/ky za člena IC zašle také kopii stanov. Nově přijatý člen bude též zároveň písemně seznámen s povinností okamžitého uhrazení členských příspěvků, jejichž zaplacením zároveň ztvrzuje svoji podporu a souhlas se stanovami IC.

Nebyl-li žadatel přijat, smí opakovanou žádost podat až po 12 měsících.

Ostatní rozhodnutí, vyjma volby prezidenta, činí výbor prostou většinou hlasů veřejným hlasováním přítomných členů, přičemž při rovnosti hlasů je hlas prezidenta (předsedy) rozhodující, pokud alespoň jeden z členů nebude požadovat hlasování tajné. V případě tajného hlasování rozhoduje opět prostá většina všech hlasů, přičemž při rovnosti hlasů je hlas prezidenta (předsedy) rozhodující.

Výbor má pravomoc kdykoliv si přizvat poradce, jejichž výpomoc je zapotřebí pro danou záležitost. Tyto osoby však hlasovací právo nemají.

IV. ČLENSTVÍ

O přijetí nových členů IC hlasuje a rozhoduje výbor IC na základě písemné přihlášky předané do rukou sekretáře IC spolu s písemnými doporučeními 2 (dvou) řádných členů IC.

Druhy členství v IC:

1. řádné
2. čestné
3. přidružené
4. přidružené juniorské
5. hostující

1. Řádnými členy se mohou stát pouze osoby, které mají nebo měli české občanství, v případě, že:

(a) se stali mistry ČR, ČSR nebo ČSSR ve dvouhře či čtyřhře v kategorii dospělých nebo
(b)
byli hrajícími členy reprezentačních družstev ČR, ČSR nebo ČSSR v kategorii dospělých nebo
(c)
stali se mistry ČR, ČSR nebo ČSSR jako členové družstva klubu v kategorii dospělých nebo
(d)
zúčastňovali se či zúčastňují mezinárodních turnajů v kategorii dospělých či veteránů nebo
(e)
zúčastňovali se či zúčastňují soutěží nejvyšší úrovně v ČR, ČSR nebo ČSSR v kategoriích juniorů či dospělých

Pro kandidáty (b), (c), (d) a (e) výše uvedené, je dále nutné, aby splňovali herní standard, který stanoví výbor.

2. Čestnými členy se mohou stát:

(a) osoby, které mají nebo měly české občanství a zároveň jsou řádnými členy IC jiné země
(b)
cizí státní příslušníci, kteří jako členové reprezentačních družstev navštěvovali ČR a jsou řádnými členy IC(existuje-li) své země
(c)
limitovaný počet (určí výbor) osob, které mají nebo měly české občanství, nejsou řádnými členy IC jiné země, ale velkou měrou se zasloužily o rozvoj mezinárodního tenisu Čestným členem, který nemá a nikdy neměl české občanství, se může stát pouze osoba, pokud její národní IC (existuje-li) zvolení schválí. Tato osoba nemůže být nadále čestným členem, pokud přestala být řádným členem svého národního IC. Toto členství je bezplatné.

3.
Počet přidružených členů je limitován na 10. Pro zvolení jsou vhodní pouze Ti, kteří prokázali významnou službu pro poslání a cíle IC (viz bod II.stanov) Toto členství je bezplatné.

4. Juniorskými přidruženými členy se mohou stát osoby mladší 21 let, kteří startovali za IC doma či v zahraničí. Tyto osoby si na základě návrhu kapitána IC mohou podat přihlášku do rukou sekretáře IC a poté budou přijati, již bez dalšího požadovaného doporučení, za juniorského přidruženého člena IC. Toto členství je bezplatné, bez volebního práva a automaticky zaniká dovršením 21 let. Toto členství s sebou nenese žádné záruky pro budoucí zvolení řádným členem.

5.
Hostujícími členy mohou být zvoleni členové zahraničních IC, kteří mají dočasně trvalé bydliště v ČR, a to za předpokladu, že byl získán souhlas IC jejich mateřské země. Hostující členové jsou povinni zaplatit příspěvky řádného člena IC v ČR. Toto členství automaticky zaniká s pozbytím trvalého bydliště na území ČR.

IC vede seznam členů. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výbor. Výbor provede zápis nového člena, do seznamu ve lhůtě 5 dnů od vzniku členství. Výbor je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu každému členovi, který o výpis požádá. Seznam členů je neveřejný.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SPOLKU

Člen spolku má zejména právo * volit a být volen do orgánů IC, * účastnit se řízení a rozhodování v IC za podmínek daných těmito stanovami, * podílet se na výhodách poskytovaných IC. Člen spolku je zejména povinen * dodržovat stanovy, * dodržovat rozhodnutí orgánů spolku, * dodržovat normy (řády, pravidla, směrnice) vydávané IC, * platit příspěvky.

VI. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Všechny členské příspěvky se platí pokladníkovi IC. Výši ročních příspěvků pro řádné členství, splatných k 1.1. každého příslušného roku, určí výbor IC a seznámí s ní členy IC nejpozději do 30.11. roku předcházejícího. Nezaplatí-li člen tyto příspěvky i po písemné upomínce od pokladníka IC nejpozději do 30.5. každého roku, ztrácí členství v IC. (Členské příspěvky pro rok 2016 činí: 1000 Kč; vítězové Grandslamových turnajů: zdarma a členové nad 70 let věku: zdarma) Každý nově přijatý člen IC je povinen do 20 dnů, po obdržení písemného vyrozumění od sekretáře IC o svém přijetí, zaplatit roční příspěvky (platí pouze v případě řádných či hostujících členů). Nedojde-li k včasnému zaplacení členských příspěvků novým členem, pozbývá tento/tato členství v IC s okamžitou platností. Pokud byl tento nový člen přijat po 30.9. zaplatí plné roční členství IC stávajícího roku s tím, že za rok následující členské příspěvky nehradí. Člen, který hodlá vystoupit z IC, musí o svém úmyslu informovat sekretáře IC do 1.1., jinak je povinen uhradit členské příspěvky i na stávající rok.

VII. TRESTY A VYLOUČENÍ ČLENA


Postup při nevhodném chování člena/ky IC, ohrožujícím zájmy, pověst, činnost či existenci IC, ať již podle názoru výboru IC či jakýchkoliv 12 členů IC, kteří doloží své důvody výboru, je tento:
1. slovní napomenutí prezidentem
2. písemné napomenutí výborem
3. vyloučení - navrhuje valné hromadě IC výbor IC, a ta schvaluje v tajném hlasování většinou všech hlasů přítomných a volících členů (hlasy, které se zdržely hlasování se nepočítají). Jestliže tajné hlasování valné hromady rozhodne o vyloučení člena z IC, bude jeho/její členství s okamžitou platností zrušeno, a tato osoba pozbývá zároveň nárok na vrácení již zaplacených členských příspěvků, jako i na užívání privilegií člena IC.

VIII. DALŠÍ USTANOVENÍ

1. IC je členem Českého tenisového svazu (dále jen "ČTS")
2. IC je členem "Council of the ICs" se sídlem ve Velké Británii

IX. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ


IC je nezisková organizace, jejíž majetek tvoří finanční fondy, hmotný majetek a majetková práva.

Zdrojem příjmu jsou zejména:

1.
členské příspěvky
2. příjmy od jiných organizací či státu
3. sponzorské dary
4. příjmy z vlastní činnosti
5. ostatní příjmy

Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou IC. Finančními prostředky mohou disponovat v rámci pravomocí určených výborem a podle schváleného rozpočtu prezident, viceprezidenti, sekretář a pokladník IC.

X. ZÁNIK

V případě zániku či rozpuštění IC bude s měsíčním předstihem písemně oznámeno vedení ČTS, "Councilu of the ICs" a členům IC o jakémkoliv rozdělování majetku IC.

XI. KLUBOVÉ BARVY


Klubové barvy jsou totožné s barvami všech sdružených IC, kterými jsou kovově šedá a růžová.

Parametry rozložení barev kravaty pro IC České republiky jsou:
1/8" 1/8" 1/4" 1/8" 1/8" 1/8" 1/4" 1/8" 1/8"
(podtržené rozměry jsou v barvě růžové)